Ens regim pels Estatuts i pel present reglament de Règim Intern

El Reglament de Règim Intern és un document normatiu intern que estableix les pautes, regles i normatives o procediments a seguir en relació a l’organització, funcionament i realització de les seves activitats i serveis que gestiona l'AMPA, i formalitza una estructura organitzativa interna per cal portar a terme.

Les normes recollides en el Reglament del Règim Intern han de ser conegudes i acceptades per tot el personal laboral i pels integrants de l’AMPA.

Pautes de funcionament de la JUNTA

Quant a la gestió econòmica, cal practicar el següent:


a) Tots els ingressos de l'AFA s'han de fer a través d'un compte corrent bancari, mai en metàl·lic.


b) Tots els pagaments de l'AFA s'han de fer mitjançant xec de compte corrent bancari, nominatiu o transferència bancària nominativa. Els xecs han de portar la signatura de dos membres de la junta directiva, almenys un d ́ells el president/a o el tresorer/a.


c) Tots els ingressos i les despeses de l'AFA han d'estar previstos amb suficient detall als pressupostos anuals aprovats prèviament per l'Assemblea General.

d) Qualsevol subvenció/despesa que es sol·liciti a l'AFA, s'ha de fer per escrit i motivada, i cal demanar-la amb temps suficient perquè es pugui valorar la seva idoneïtat per part de la junta.


- L'actuació de l'AFA s'ha d'ajustar a les lleis vigents, en cada camp del que es tracti (ensenyament, laboral, contractual, assegurances, sanitat, etc.).


- La junta directiva de l'AFA s'ha de reunir, ordinàriament, una vegada cada mes. És molt convenient que aquestes reunions es facin un dia, a una hora i en un lloc fixos tots els mesos durant tot el curs. Les convoca el president, i en el seu defecte, el vicepresident. En la convocatòria s ́inclourà un ordre del dia amb el detall dels temes a tractar. Si un membre sense falta justificada o sense avisar falta 3 cops s'hauria d'abandonar la junta, ja que es demana implicació i dedicació.


- Si un membre de la junta alhora de pendre decisons, votacions, proves formularis, ajudar en altres comissions, es dóna el cas que mai col·labora s'haurà de valorar si realment ha d'estar en junta es demana implicació i dedicació.


- L'assemblea general ordinària de l'AMPA es reuneix una vegada cada any, normalment a l'inici del curs.


- Abans de cada reunió del Consell Escolar del Centre és convenient que es reuneixi la junta de l'AFA per tal d'analitzar els temes a tractar i portar al CEC una postura debatuda, analitzada, consensuada i única.


- Convé que tots els socis de l'AFA tinguin la relació de tots els membres de la junta directiva de l'AFA, especificant-hi els càrrecs respectius. Per contactar amb ells, podran fer-ho sempre enviant email a l ́adreça de l'AFA.

 

Calendari de reunions (orientatiu):

● Primera setmana de setembre: Reunió de la junta directiva de l'AFA per a organitzar amb detall el programa d'activitats de l'AFA, i redactar i preparar els següents documents que caldrà repartir a tots els alumnes del centre, el primer dia de classe del curs:
         1. la carta de benvinguda al centre i de començament de curs.

         2. el llistat amb l'oferta d'activitats, fora d'horari lectiu, per als alumnes.

         3. Autoritzacions d'imatge, i de al·lèrgies o intoleràncies

● Darrera setmana de setembre: Reunió de la junta directiva de l'AFA, o almenys de la comissió d'activitats extraescolars, per a recollir les inscripcions dels alumnes, fer els llistats corresponents i enllestir tots els detalls organitzatius per a poder començar les activitats a ple rendiment el dia 1 d'octubre.
 

Assemblea anual ordinària de l'AMPA:


Normalment serà a principi de l'any. Durant la primera quinzena es prepararan els documents pertinents, els quals es coordinaran en una reunió de la junta directiva de l'AMPA, prèvia a l'Assemblea.

Un dia fix cada mes intentar fer una reunió ordinària de la junta directiva de l'AMPA (convé fixar el dia en la primera reunió de la junta, de cada curs, havent-se mirat el calendari per a trobar el dia més adient, i havent considerat tots els mesos del curs escolar i les respectives festes estatals, autonòmiques i locals).


Reunions de les comissions de l'AFA:


Es reuniran normalment sense periodicitat fixa, d'acord amb les seves necessitats. Reunions prèvies a cada reunió del Consell Escolar de Centre.
Pot ser convenient que la junta directiva de l'AMPA es reuneixi, un cop rebuda la convocatòria i l'ordre del dia, per tal d'analitzar els assumptes a tractar-hi i acordar una posició única de tots els pares en el Consell Escolar.

 

Els acords:


Els acords presos per la junta directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats per tots els assistents. En iniciar-se cada reunió de la junta, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior (en el cas que no s'hagi enviat anteriorment per correu electrònic als membres de la junta), introduir esmenes, si cal, i fer-ne l'aprovació. Els acords es prenen per consens o bé per majoria simple (la meitat més un dels assistents), tret que en els estatuts de l'Associació no s'hi especifiqui un altre sistema. En cas d ́empat, el president/a pot emetre un vot decisori.


Un membre de la junta no pot exercir el dret de vot en la presa d'acords sobre assumptes en què es trobi en una situació de conflicte d'interessos amb l'Associació.

Es pren la decisió en conjunt i amb majoria, no es pot decidir preus ni enviar comunicats sense estar la meitat de la junta d'acord. La junta va a una en quan es pren una decisió encara que no sigui el que es vol, en quan s'ha pres la decisió es va a una.


Pauta d ́actuació quan es rep alguna queixa o proposta:


● Quan una mare o pare s ́adrecen a un delegat/da de famílies o a un membre de la junta de l'AFA és molt important que se sentin acollits i escoltats; segur que per a ells el tema és important.

El pas següent seria veure si el tema ja s ́ha parlat amb la persona o persones implicades. Si no és així, caldria que el delegat o membre de la junta de l ́AFA s ́oferís com a mitjancer per a facilitar l'́entrevista.

Si afecta a un mestre que és un tutor, es proposa parlar- ho directament amb el mestre per trobar la solució més ràpida i efectiva a la queixa o veure si la proposta o suggeriment es pot dur a terme.


● Si el delegat o membre de la junta considera que el tema sobre el que ha estat informat té una importància rellevant, pot valorar la necessitat d ́adreçar-se directament a la direcció de l'escola i, si cal, acompanyat de la persona o persones implicades. En cas que hi hagi queixes o propostes col·lectives, es pot crear una comissió representativa que pugui entrevistar-se amb la direcció de l'escola per a valorar la solució més adequada.


Contacta amb nosaltres: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Telèfon: 93 817 26 25
Escola Cristòfor Mestre
c/ J. V. Foix, 8
08720 Vilafranca del Penedès